Приобрести книгу в России печатную можно тут: https://macards.ru/product/kniga-trening-dlya-samostoyatelnoy-pr/

Элекронную тут: https://www.litres.ru/anastasiya-kolendo-s/kniga-trening-dlya-samostoyatelnoy-prorabotki-negativ/

В Украине печтаную здесь: https://soulbooks.com.ua/p1084840707-kniga-trening-dlya.html

Электронную тут: https://litres.ua/anastasiya-kolendo-s/kniga-trening-dlya-samostoyatelnoy-prorabotki-negativ/